Gärdhagen Akustik AB

Omgivningsbuller

← Tillbaka

Gärdhagen Akustik AB utför bullerutredningar av många olika slag. Trafikbuller, industribuller och buller från andra verksamheter. Vi gör beräkningar, som ibland kompletteras med mätningar, och hjälper till att ta fram lämpliga åtgärder vid behov. Beräkningarna gör vi med gällande nordiska beräkningsmodeller, normalt med programmet SoundPLAN. Projektens storlek varierar från att beräkna hur mycket buller en närliggande väg ger vid en villa till att kartlägga buller över mycket stora områden från flera olika bullerkällor.

Vi kan hjälpa er när ni har behov att hantera buller utomhus, både beräkningar och mätningar men även den övriga hanteringen av frågorna med myndigheter och andra intressenter. Vi har lång erfarenhet av att såväl ta fram det mät- och beräkningsunderlag som behövs som att sedan hantera frågorna på ett korrekt sätt. Med oss kan ni förvänta er en rättvis hantering av ert ärende.

Exempel på bullerkällor i omgivningen som vi kan hjälpa er med är vägtrafik, tågtrafik, lastning och lossning i hamnar, flygplatser, fartygsbuller och buller från anläggningar så som industrier, skjutbanor, parkeringsplatser och sport- och musikevenemang.

Beräkningarna gör vi normalt med hjälp av programmet SoundPLAN. Vi kan också erbjuda beräkningar med den mer avancerade modellen Nord2000, som exempelvis ger möjlighet att detaljstudera hur bullret varierar med temperaturgradienter och vind. Vid beräkningar med Nord2000 kan vi frekvensuppdela ljudet för trafikbuller, vilket exempelvis gör dimensioneringen av fönster i skärmade lägen mer exakt.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.

Andreas Gustafson

031-309 19 02
[javascript protected email address]

Fredrik Öberg

031-309 19 03
[javascript protected email address]

Omgivningsbuller – fördjupad information

Bullerutredningar görs i många olika skeden av samhällsbyggnadsprojekt. Det kan vara en del av ett planarbete. Det kan röra sig om ett specifikt objekt – en bullerutredning inför bygglov.

Planarbete

I samband med arbete med översiktsplaner, detaljplaner, miljökonsekvensbeskrivningar eller koncessionsärenden utgår en typisk bullerutredning från en eller flera bullerberäkningar som redovisas grafiskt eller i text. Där så är aktuellt fortsätter vi sedan med att hjälpa er finna effektiva lösningar på de problem som behöver hanteras. Ett lite extremt, men akustiskt sett gott exempel på lösning av höga bullernivåer vid trafikleder intill bostäder är bullerskärmarna i Lugano i Schweiz.

Objektspecifika utredningar

Beräkningsresultaten kan också användas i specifika byggnadsprojekt för att exempelvis ta fram lösningar för att uppfylla ställda krav i detaljplaner, eller för att utforma projektet så att man uppnår en så god ljudmiljö för de boende som möjligt. Olika byggnadsutformningar kan studeras för att finna rätt lösning. Detta ligger även till grund för beräkning av fasadisolering.

Riktvärden, allmänna råd, detaljplanekrav

Reglering av vilka bullernivåer som är tillåtna i Sverige kan upplevas svåröverskådlig för den som inte är insatt. Vad gäller i just ert ärende? Vilka argument kan vara motiverade just där? Kanske finns det grund för ett undantag, eftersom ljudmiljön ändå kommer upplevas som god. Om exempelvis utomhusmiljön i övrigt är attraktiv, så ger en tyst sida dubbelt så stor inverkan på ljudmiljön som ifall det är en tråkig tyst sida. Det kanske finns attraktiva tysta vistelseytor i anslutning till objektet som hjälper till att skapa en upplevelse av god ljudmiljö i boendet. Regelverket är uppbyggt av regler, rekommendationer och riktvärden från flera olika håll. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att ta fram bra lösningar i ert fall.

Värt att tänka på är att ju tidigare i processen som man tar upp ljudfrågorna, desto lättare är det att åstadkomma en god ljudmiljö. Byggnadens utformning och placering är avgörande för resultatet, och för att hålla nere kostnaderna för eventuella åtgärder.

Dimensionering av fasadväggar och fönster

Vid ny- eller ombyggnation, eller vid byte eller renovering av fönster, är det viktigt att se till att fönstren uppfyller de krav som gäller, och det är även viktigt att se till att kostnaderna inte skenar iväg på grund av att fönster med ö högre ljudisolering än det finns behov av. Låt rätt fönster hamna på rätt plats genom att låta oss dimensionera åtgärderna baserat på beräkningar och mätningar, istället för att kasta pengarna i sjön med fönsterval gjorda på ”en höft”.

Dimensionering av fönster och andra fasadåtgärder är exempel på tillfällen när en beräkning till en begränsad yta kommer till nytta. Normalt lönar det sig att beräkna hur hög ljudnivån verkligen är utanför fönstren och dimensionera fönstrens ljudisolering därefter.

Buller från industri och andra verksamheter

Våra verktyg för att extrahera de olika bullerkällornas respektive ljudbidrag i en beräknad punkt kommer väl till pass vid kartläggning av bullerutbredningen från större industrier. I dessa sammanhang är det vanligt med många olika sorters bullerkällor och det är då ett mycket bra hjälpmedel att kunna identifiera vilka av ljudkällorna som bör åtgärdas för att uppnå ställda krav på ett kostnadseffektivt sätt. I figuren har vi beräknat bidragen från olika delar av en tänkt restaurang, och kan därigenom tydligt se vilka källor som är viktigast att åtgärda. Vi kan även redovisa dessa beräkningar i färglagda kartor.