Gärdhagen Akustik AB

Referensprojekt – Omgivningsbuller

← Tillbaka

Trafikbullerutredning Mariastaden, Helsingborg

Trafikbullerutredning inför bygglovsansökan. År 2015. Uppdragsgivare: Forum Arkitekter AB.

Mariastaden är en stadsdel i nordöstra delen av Helsingborg. Mariastaden har växt upp kring ett före detta sjukhus, Sankta Maria sjukhus. Sjukhusbyggnaderna har omvandlats till bostäder och kontor, och ett nytt bostadsområde har växt fram kring sjukhuset sedan slutet på 1990-talet.

Gärdhagen Akustik AB har gjort en trafikbullerberäkning för två planerade flerbostadshus i området. Trafikbullerberäkningen har utgjort underlag till bygglovsansökan.

Trafikbullerutredning i Stenkil, Ale kommun

Trafikbullerutredning inför detaljplan i Nödinge, Ale kommun. År 2011. Uppdragsgivare: Ramböll Sverige AB

Strax söder om Nödinge, i Ale kommun, planeras ett nytt bostadsområde med namnet Stenkil. Gärdhagen Akustik AB har beräknat buller från väg- och tågtrafik på uppdrag av Ramböll. Resultatet användes som underlag till detaljplan.

Skrotfirma, Kållered

Industribullerutredning av skrotfirma i Kållered. År 2013.

Gärdhagen Akustik AB har utfört en industribullerutredning av en skrotfirma i Kållered. Vi har inventerat bullerkällor, mätt upp ljudeffektnivåer för dessa bullerkällor, beräknat ljudutbredningen av buller från verksamheten till en närliggande fastighet, samt gjort en utredning om bullerdämpande åtgärder.

Inventering och ljudmätning har gjorts på plats då verksamheten är i gång. Beräkningen av bullerspridningen har gjort i programmet SoundPLAN.

Trafikbullerutredning i Lerum

Trafikbullerutredning inför bygglovsansökan. År 2016.

För privatperson har vi gjort en beräkning av buller från tåg- och vägtrafik vid en fastighet. Utredningen har utgjort underlag till ansökan om bygglov.

Bullerutredning, AstaZero

Industribullerutredning. År 2011. Uppdragsgivare: Ramböll Sverige AB.

AstaZero, Active Safety Test Arena, är en strategisk forsknings- och utvecklingssatsning i det västsvenska fordonsinsdustriklustret. Testbanan används för att utveckla testmetodik för aktiv säkerhet och testa självkörande bilar.

Gärdhagen Akustik AB har beräknat bullerspridningen från testbanan. Vi har mätt upp ljudemission från testbanan och byggt upp en modell för bullerspridningen i programmet SoundPLAN.