Gärdhagen Akustik AB

Referensprojekt – Omgivningsbuller

← Tillbaka

Bullerkartläggning av Borås kommun

Strategisk och inhemsk kartläggning av trafikbuller
Uppdragsgivare: Borås Stad

Vi har kartlagt hur mycket buller som väg- och järnvägstrafik alstrade under 2021 i Borås kommun. Kartläggningen gjordes dels med de EU-gemensamma ljudmåtten Lden och Lnight i enlighet med EU:s omgivningsbullerdirektiv, och dels med de svenska ljudmåtten Leq24h och LAFmax.

Trafikbullerutredning Mariastaden, Helsingborg

Trafikbullerutredning inför bygglovsansökan
Uppdragsgivare: Forum Arkitekter

Mariastaden är en stadsdel i nordöstra delen av Helsingborg. Mariastaden har växt upp kring ett före detta sjukhus, Sankta Maria sjukhus. Sjukhusbyggnaderna har omvandlats till bostäder och kontor, och ett nytt bostadsområde har växt fram kring sjukhuset sedan slutet på 1990-talet.

Gärdhagen Akustik AB har gjort en trafikbullerberäkning för två planerade flerbostadshus i området. Trafikbullerberäkningen har utgjort underlag till bygglovsansökan.

Trafikbullerutredning i Stenkil, Ale kommun

Trafikbullerutredning inför detaljplan i Nödinge, Ale kommun
Uppdragsgivare: Ramböll Sverige

Strax söder om Nödinge, i Ale kommun, planeras ett nytt bostadsområde med namnet Stenkil. Gärdhagen Akustik AB har beräknat buller från väg- och tågtrafik på uppdrag av Ramböll. Resultatet användes som underlag till detaljplan.

Skrotfirma, Kållered

Industribullerutredning av skrotfirma i Kållered

Gärdhagen Akustik AB har utfört en industribullerutredning av en skrotfirma i Kållered. Vi har inventerat bullerkällor, mätt upp ljudeffektnivåer för dessa bullerkällor, beräknat ljudutbredningen av buller från verksamheten till en närliggande fastighet, samt gjort en utredning om bullerdämpande åtgärder.

Inventering och ljudmätning har gjorts på plats då verksamheten är i gång. Beräkningen av bullerspridningen har gjort i programmet SoundPLAN.

Trafikbullerutredning i Lerum

Trafikbullerutredning inför bygglovsansökan

För privatperson har vi gjort en beräkning av buller från tåg- och vägtrafik vid en fastighet. Utredningen har utgjort underlag till ansökan om bygglov.

Bullerutredning, AstaZero

Industribullerutredning
Uppdragsgivare: Ramböll Sverige

AstaZero, Active Safety Test Arena, är en strategisk forsknings- och utvecklingssatsning i det västsvenska fordonsinsdustriklustret. Testbanan används för att utveckla testmetodik för aktiv säkerhet och testa självkörande bilar.

Gärdhagen Akustik AB har beräknat bullerspridningen från testbanan. Vi har mätt upp ljudemission från testbanan och byggt upp en modell för bullerspridningen i programmet SoundPLAN.